Werf Europese Boulevard

Werf Europese BoulevardDe A201/N22 is de verbinding tussen Brussels Airport en de stad Brussel. Deze as, ook ‘Europese Boulevard’ genoemd, wordt gekenmerkt door verspreide autogerichte woon- en werkontwikkelingen. Vergeleken met andere Europese steden ligt de luchthaven vrij dicht bij de stad. Dit biedt kansen voor bedrijven en kantoren, die nu niet opti maal ingevuld worden. T.OP Noordrand wil op zoek gaan naar partners om de ruimtelijke potenties beter te benutten.

 

T.OP Noordrand wil met de werf Europese Boulevard volgende doelen realiseren:

  • Een partnerschap opzetten waarin overheden, administraties en pri-vate partners uit beide gewesten zich samen engageren.
  • Zorgen voor een herontwikkeling in functie van een verdere eco-nomische groei met aandacht voor het groen-blauwe netwerk dat de achterliggende groene ruimten (oa Groene link en Bessenveld) over de Europese Boulevard met elkaar verbindt.
  • De economische en stedenbouwkundige ambities hoog houden zo-dat de as op Europees niveau (belangrijke investeringen in het gebied leggen de nadruk op het verwelkomen van internationale gasten) en op een toekomstgerichte manier uitgewerkt wordt (bijvoorbeeld door nieuwe concepten zoals circulaire economie en toekomstgericht bouwen toe te passen bij de herontwikkeling). De effectieve heront-wikkeling garanderen door enerzijds te zorgen voor een draagvlak bij de betrokken actoren en anderzijds het betrekken van publieke en private actoren die effectief willen investeren in het gebied;
  • Garanderen dat het gebied herontwikkeld wordt met respect voor het specifiek ruimtelijk functioneren van de omgeving door de (toe-komstige) openbaar vervoer en fietsontsluiting als ruggengraat en aanjager te zien voor de ruimtelijke ontwikkelingen en de economi-sche ontwikkelingen in te passen in een ruimer economisch-ruimte-lijke kader. De nabijheid van de luchthaven vormt een belangrijk aan-dachtspunt, zowel naar potenties als hinder.