Werf Groene Linken

Werf Groene LinkTussen de Leuvensesteenweg en de Haachtsesteenweg liggen mooie en waardevolle stukken open ruimte. Sommige, zoals het Josaphatpark en het Woluweveld werden recent heringericht waardoor de toegankelijk-heid en de bekendheid verbeterden. Andere zijn niet of weinig gekend, en geven vaak een verwaarloosde indruk.

De open ruimte binnen de Noordrand werd, onder invloed van de groei-ende stad, de voorbije eeuw in snel tempo verhard en bebouwd (zie fi guur). Vandaar het belang om de resterende open ruimtes te bewaren, te versterken en in te schakelen in een grootschalig gewestgrensover-schrijdend open ruimte-netwerk.

 

 

Het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand wil met de Groen-de link werf volgende doelen realiseren

  • Opzetten van een partnerschap tussen in de eerste plaats de Vlaamse Landmaatschappij en Leefmilieu Brussel die de visievorming en herinrichting van ontbrekende schakels in de Groene link kunnen opne-men en trekken;
  • Het maximaal vrijwaren en versterken van de bestaande open ruimte tussen Josaphat en de Groene Vallei door de samenhang te ver-sterken en de uitwerking van de link tot een regionale openruimtestruc-tuur die de ecosysteemdiensten versterkt en de economische en demo-grafische ontwikkeling in de directe omgeving ondersteunt en functies integreert zoals recreatie, (stads)landbouw, actieve mobiliteit,.. ;
  • De inrichting van de Groene link houdt rekening met de eigen-heid en het specifiek ruimtelijk functioneren van de verschillende gebie-den die er deel van uitmaken.