Neder-Over-Heembeek - Strombeek - Kassei

2De omgeving van de historische dorpen van Strombeek, Neder-over-Heembeek en Koningslo werd lang afgeschermd van de stedelijke ontwikkeling door het ko-ninklijk park en het kanaal. Gedurende de eerste helft van de 20e eeuw groeien de dorpen gestaag. Vanaf 1950 volgen grootschaligere woonontwikkelingen in Strombeek en de Mutsaardwijk. De komst van de Ring R0 in de jaren 1970 en het militair hospitaal stimuleren de verdere bebouwing binnen de Ring. De ontwik-keling van de Medialaan in Vilvoorde en de reconversie van de voormalige Marly terreinen zorgen voor een nieuwe economische drager voor het gebied. Recent zien we de (her)ontwikkeling van woongebieden met een hogere dichtheid, zoals de nieuwe woningen in de Bruynstraat in Neder-over-Heembeek. De verplaatsing van de hoofdzetel van Solvay van Elsene naar Neder-over-Heembeek heeft ook een invloed op de aantrekkingskracht van het gebied.

Ten noorden van de Ring R0 werden eveneens nieuwe woonwijken aangelegd in Grimbergen en Vilvoorde Kassei, maar het belangrijkste deel is open ruimte met landbouwgebruik gebleven. De beperkte verstedelijking zorgde hier voor het be-houd van de landelijke kwaliteit.

De stad Brussel plant in Neder-over-Heembeek de uitbreiding van de bestaande beboste zones (omge-ving Nos Pillifs-boerderij) tot een stadsbos van ongeveer 40 ha. Deze zone dient geïntegreerd te worden in een intergewestelijk open-ruimte netwerk. Ook binnen het Vlaams gewest dient deze aandacht voor het blauw-groen netwerk doorgetrokken te worden en een aansluiting te vinden met de valleien van de Tangebeek en de Maalbeek. Het wegwerken van de Ring R0 als harde barrière tussen stad en stadsrand is hier een belangrijke uitdaging om de groen-blauwe link tussen Tangebeekbos en het toekomstig parkbos ten zuiden van de Ring R0 met Strombeek en De Kassei te realiseren. B-post voorziet een nieuw distribu-tiecentrum (voor 1.500 werknemers) in de zone. Solvay (momen-teel 1.500 werknemers) werkt aan een masterplan om z’n terreinen te re-dyna-miseren.

De aanleg van de ringtram, de sneltram langs de A12 en het Transferium aan de Meiselaan zorgen voor nieuwe knooppunten in het hoogwaardig open-baarvervoernetwerk waar de versterking van kwalitatieve woonmilieus kan worden voorzien. Tegelijkertijd raken de laatste woonpercelen bebouwd en staan er kleinschalige verdichtingsprojecten (Kodaksite, centrum Strom-beek,…) in de steigers. De gemeente Grimbergen is bezig met de realisatie van een masterplan voor Strombeek. De bestaande sterke open ruimtes ten noorden van de Ring R0 en het fijnmazig groen- en blauwnetwerk zorgen voor een zeer kwalitatieve woon- en werkomgeving.

De grote uitdagingen van de NOH-Strombeek-Kassei zijn:

  • het monitoren van de veelheid aan kleinschalige woonontwikkelin-gen en bewaken dat het voorzieningenniveau gelijke tred houdt,
  • plannen van ruimtelijke verdichting rond de nieuwe knooppunten in het mobiliteitsnetwerk naar aanleiding van de Ringtram, A12-tram en het Transferium.
  • de mobiliteit optimaliseren met bijkomende openbaar vervoerver-bindingen ( bvb tussen de halte Heembeek en het militair hospitaal) en P+R-voorzieningen voor pendelaars uit de lokale omgeving (bvb aan de halte Heembeek, halte Medialaan van Ringtram)

De grote uitdagingen van de NOH-Strombeek-Kassei zijn:

  • het monitoren van de veelheid aan kleinschalige woonontwikkelin-gen en bewaken dat het voorzieningenniveau gelijke tred houdt,
  • plannen van ruimtelijke verdichting rond de nieuwe knooppunten in het mobiliteitsnetwerk naar aanleiding van de Ringtram, A12-tram en het Transferium.
  • de mobiliteit optimaliseren met bijkomende openbaar vervoerver-bindingen ( bvb tussen de halte Heembeek en het militair hospitaal) en P+R-voorzieningen voor pendelaars uit de lokale omgeving (bvb aan de halte Heembeek, halte Medialaan van Ringtram)