Leuvense steenweg / E40

Chaussée de Louvain - E40 2De Leuvensesteenweg tussen het Meiserplein en Nossegem kent net als de om-geving van de Europese Boulevard een vrij trage en voornamelijk 20e eeuwse ontwikkeling.

Verschillende stedelijke activiteiten, zoals de begraafplaatsen van Sint-Joost-ten-Node en Brussel, de sportterreinen van Sint-Joost, de stelplaats van de buurtspoorweg en verschillende sociale woningwijken werden ontsloten via de Leuvensesteenweg, achter de Nationale Schietbaan (huidige VRT-RTBf).

De motor voor ontwikkeling is de aanleg van de verschillende snelwegen met de Woluwelaan (vanaf 1935), de Ring R0 en de A3/E40 ( jaren 1970). Tussen de Leuvensesteenweg en de E40 werden de laatste gebieden eind jaren 1990 bebouwd en bestaat de resterende open ruimte uit de bermen langs de E40, tuinen en sportvelden. In Kraainem vinden we ten zuiden van de E40 nog enkele ingesloten landbouwgebieden en enkele grotere open kouters langs de Tramlaan en de Oude Keulse Weg.

De historische, sterk gemengde gebieden rond Meiser, Paduwa, Sint-Stevens-Wo-luwe en Nossegem wisselen af met grootschalige monofunctionele economische zones zoals Mercedes-city, Loozenberg en Zaventem-zuid/ Weiveld. Hoofdzetels van belangrijke bedrijven zoals ASCO, Toyota Europe, Mercedes Belgium bevinden zich langs de Leuvensesteenweg, samen met een belangrijke mediacluster rond VRT-RTBf en RTL aan Meiser/Reyers. Alle gebieden zijn au-togericht en hebben een beperkte ontsluiting met openbaar vervoer. Fiets- en voetpaden zijn niet continu.

De herontwikkeling van verschillende industriële sites langs de Leuvensesteen-weg, zoals de recente woontoren aan de Cicerolaan, dwingen tot de verbete-ring van het meerlagig mobiliteitsnetwerk. De ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoer en fietsnetwerk zullen ook richting geven aan de herontwikke-ling van bedrijvenzones zoals Kolonel Bourg, de stelplaats van de Lijn, Loozenberg en Zaventem-Zuid. De afbraak van het Reyersviaduct en de herinrichting van Mei-ser-Diamant vormen een eerste aanzet. Tegelijk moet ook de openruimtestruc-tuur, die nog duidelijk aanwezig is langs de E40 en in het Woluwedal, gevrijwaard en versterkt worden.

De transformatie van de E40 in een ‘parkway’ met een vermindering van het aan-tal rijstroken zal plaatsgeven aan sterkere voetgangers- en fietsersverbindingen, een nieuwe verbindende openbare ruimte is voorzien, samen met de ontwik-keling van een mediawijk rond de economische pool Reyers met een stadspark, 2.000 tot 3.000 nieuw woningen, voorzieningen, nieuwe innovatieve bedrijven, hogescholen en publieke voorzieningen gelieerd aan de mediasector. Tegelijker-tijd staat de heraanleg van de Leuvensesteenweg tussen Meiser en de Gemeen-schappenlaan op de agenda teneinde het fietscomfort en een vlotte doorgang van de bus te garanderen en meer groen aan te bieden. Voor de busverbinding Brussel-Leuven (358) wordt binnen Regionet Leuven onderzocht hoe dit sneller en efficiënter kan.

De grote uitdagingen van de Leuvensesteenweg-E40 zijn:

  • het ontwikkelen van een meerlagig mobiliteitsnetwerk en een samenhan-gende open ruimte
  • plannen van ruimtelijke verdichting rond de nieuwe knooppunten in het mobiliteitsnetwerk

De grote uitdagingen van de Leuvensesteenweg-E40 zijn:

  • het ontwikkelen van een meerlagig mobiliteitsnetwerk en een samenhan-gende open ruimte
  • plannen van ruimtelijke verdichting rond de nieuwe knooppunten in het mobiliteitsnetwerk