Deelgebied: De Gedeelde Vallei

Deelgebied ‘De Gedeelde Vallei’ situeert zich in de Zennevallei tussen de Van Praetbrug en de centrumbrug in Vilvoorde.

Dit gebied kende een sterke industrialisatie in de 19de eeuw. Eind 20ste eeuw volgde de de-industrialisatie. Leegstand, onveiligheidsgevoel, werkloosheid, grijze economie en milieuproblemen drukten een zware stempel op het gebied.

Sinds het begin van de 21ste eeuw wordt weer volop geïnvesteerd in dit gebied. Denk maar aan Trainworld, Docks Brussels, een nieuw bpost sorteercentrum, een cruiseterminal, een containerterminal en vele nieuwe woningen. 

Ook in de nabije en middellange toekomst staan nog een groot aantal projecten op stapel, zoals de uitbreiding van de haven op de FSI-terreinen, de aanleg van de RO-RO-terminal voor de tweedehands autohandel, de reconversie van BRIC, ontwikkelingen langs de Oorlogskruisenlaan, 3000 bijkomende woningen in Watersite (Vilvoorde) en langs de Kerklaan (Machelen), industriële herontwikkeling in BrightPark, Cat-site en Fabricom, verschillende kleinhandelsprojecten,… 

Het ‘strategisch goederenvervoerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ voorziet een cruciale rol voor de Kanaalzone en spoorcomplex Schaarbeek-Vorming als hub voor distributie. Een verbeterde ontsluiting voor het vrachtvervoer over de weg zal evenwel noodzakelijk blijven.

Om de meerlagige bereikbaarheid in het gebied te versterken, is het noodzakelijk dat de bestaande projecten gerealiseerd worden: het fiets-GEN, de tramlijn Luchthaven-Vilvoorde-Heizel-VUB, het GEN, de verplaatsing van de halte Buda naar Kerklaan, de bouw van metro 3 (Noordstation-Riga-Bordet) en de versterdeelgebied  king van de verbindingen tussen Brussel en Vilvoorde/Machelen (waterbus en lijnen 58, 47 en 64).

Rond de kooppunten in het mobiliteitsnetwerk (zoals Vilvoorde-station, Schaarbeek-station, halte Kerklaan, stations Haren) wordt de verdichting van de activiteiten en woningen voorzien. Een belangrijk aandachtspunt is de onderlinge samenhang tussen de verschillende mobiliteits- en verdichtingsprojecten te bewaken door deze op de juiste schaal te kaderen en coherente intergewestelijke oplossingen te onderhandelen die de bereikbaarheid van de gehele zone verbeteren.

Hiervoor is een intergewestelijke visie en aanpak van de mobiliteit noodzakelijk die de impact van de vooropgestelde projecten meeneemt. Een bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar de profilering van de Woluwelaan, Budasteenweg en Schaarbeeklei.

Vilvoorde-Broek, Kerklaan en de omgeving van Schaarbeek-station evolueren tot hoogdynamische, gemengde woon-werk omgevingen. De overige delen zoeken naar een mix van verschillende economische activiteiten met arbeidsplaatsen voor kortgeschoolde jongeren en de realisatie van een meer circulaire economie. 

Bij de herontwikkeling moet ook het groen- en blauw netwerk worden versterkt, met aandacht voor waterbeheer en natuurontwikkeling. Naast de restanten van de parken en groengebieden zoals het moeraske, zijn vooral de vele spoorwegbermen op de rechteroever de drager van de hedendaagse natuurlijke structuur. Rond de loop van de Zenne wordt nabij de kern van Vilvoorde een nieuwe groenstructuur ontwikkeld. Op linkeroever is veel open ruimte bewaard gebleven, gebundeld rond het Koninklijk Domein, Meudon en het park Drie Fonteinen. 

De grote uitdagingen in de gedeelde vallei zijn:

  • het realiseren van bijkomende werkgelegenheid
  • het activeren van vervuilde en onderbenutte terreinen en gebouwen 
  • het ontwikkelen van het mobiliteitsnetwerk en afstemmen ervan op de bijkomende economische activiteiten en woningen
  • het verbeteren van de leefkwaliteit in de gedeelde vallei 
  • het respecteren van water en natuurlijk systeem als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen
Vallée partagée
Vallée partagée 2
Vallée partagée 3
Vallée partagée 4

De grote uitdagingen in de gedeelde vallei zijn:

  • het realiseren van bijkomende werkgelegenheid
  • het activeren van vervuilde en onderbenutte terreinen en gebouwen 
  • het ontwikkelen van het mobiliteitsnetwerk en afstemmen ervan op de bijkomende economische activiteiten en woningen
  • het verbeteren van de leefkwaliteit in de gedeelde vallei 
  • het respecteren van water en natuurlijk systeem als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen